Servei de Rehabilitació Comunitària de Granollers Benito Menni CASM

El Servei de Rehabilitació Comunitària es un dispositiu assistencial especialitzat en rehabilitació psicosocial i inclusió comunitària de persones amb trastorns mentals greus o severs. Forma part dels serveis de Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental desenvolupant la seva activitat en xarxa amb la resta de dispositius d’atenció pública especialitzada en el àmbit territorial del sector corresponent.

Situats en el marc comunitari, els Serveis de Rehabilitació Comunitària (SRC) atenen a pacients que, com a conseqüència de l’evolució de la seva patologia mental, presenten carències que dificulten el desenvolupament de rols normalitzats i requereixen del suport especialitzat per a la seva recuperació i manteniment en el nucli de convivència natural.

El treball en rehabilitació comunitària transcendeix, en nombroses ocasions, el marc directament assistencial ja que la rehabilitació en si és entesa com la promoció d’un procés de canvi que afecta a les diferents dimensions de la persona més enllà de l’afectació de la patologia psiquiàtrica. Aquest procés de canvi es defineix des de la interrelació de dues variables fonamentals:

• Nivell de qualitat de vida.

• Intensitat del suport professional.

El concepte de qualitat de vida engloba no només els aspectes objectius (indicadors de salut, integració social, satisfacció de necessitats identificades, etc.) sinó també aquells aspectes subjectius referits a la pròpia percepció que l’usuari té de la seva qualitat de vida.

Al seu torn, per intensitat del suport professional s’entén el nombre i grau dels recursos especialitzats a emprar en funció de les necessitats específiques de la persona, buscant un equilibri adequat entre la satisfacció d’aquestes necessitats i l’objectiu, prioritari en rehabilitació psicosocial, de potenciació i desenvolupament de les capacitats de vida autònoma pròpies de cada usuari.

Contacte: Belén Gías

C/e:  bgias@hospitalbenitomenni.org

www.hospitalbenitomenni.org

benitoMenni-valles

Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Pinterest
Share On Youtube
Contact us