Osonament

Osonament és un projecte que recull els gairebé 40 anys d’esforç d’un equip de professionals que acompanyem les persones de manera integral en tot allò vinculat a la seva salut mental i a necessitats de Logopèdia. Promovem el desenvolupament integral de la persona i la millora de la seva qualitat de vida, mitjançant activitats i serveis d’àmbit comunitari, especialitzats en la prevenció i l’atenció de la salut mental, les addiccions i la logopèdia. Des de l’any 1978, hem recorregut un llarg camí com a Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona i el 21 d’octubre de 2016, amb la inauguració de la nova seu de l’entitat, hem estrenat la nova marca de projecció exterior Osonament.

Osonament també aixopluga la Fundació Areté, entitat que vam impulsar el 2006 amb la finalitat de promoure la inserció laboral i social de persones amb problemes de salut mental i amb dificultats per inserir-se al món laboral. Partint d’aquesta finalitat, vam crear l’empresa d’economia social Areté, que forma part dels recursos sociolaborals d’Osonament.

 

Missió

Afavorir el desenvolupament integral de la persona i la millora de la seva qualitat de vida, mitjançant activitats i serveis d’àmbit comunitari per a la promoció, prevenció i l’atenció de la salut mental, les addiccions i la logopèdia, a l’entorn de la comarca d’Osona

Visió

Volem ser un referent d’excel·lència i qualitat en salut mental, addiccions i logopèdia en l’àmbit comunitari a la comarca d’Osona

Valors

 Compromís i sensibilitat amb les persones i la comunitat

 L’objectiu final i el principi essencial de tota actuació a la nostra entitat és la defensa dels drets, de la qualitat de vida i de la igualtat d’oportunitats de les persones. També tenim un alt compromís amb la comunitat amb l’objectiu d’aconseguir que sigui més inclusiva i fomentar la salut mental entre tots els seus membres.

 Professionalitat en l’assistència

 Entenem la professionalitat com aquell conjunt de coneixements, habilitats i actituds que s’aconsegueixen mitjançant lexperiència i la formació continuada i que permeten un exercici professional òptim, guiat pel bon judici i l’ètica.

 Treball en equip

 Metodologia de treball d’escolta, cooperació, comunicació, respecte, igualtat i participació de tots els membres de l’equip, coordinats per la consecució d’un objectiu comú sota la mateixa filosofia i llenguatge de treball, en què cada persona realitza les tasques per a les que té major competència i expertesa, amb responsabilitat i compromís per construir el projecte comú

 Ètica i transparència

 Ètica entesa com la responsabilitat fonamentada en el respecte cap a la moral, les normes i les lleis de la societat, basada en comportaments que beneficiïn l’atenció a les persones ateses i als professionals, evitant pràctiques inadequades, respectant la intimitat individual i els codis ètics de les diferents activitats professionals.

 Transparència entesa com la disposició a mostrar els principis que sustenten l’entitat a fi de generar confiança, col·laborant de forma activa per aconseguir canvis positius en la societat i esdevenint un referent per a les persones ateses i per al conjunt de la població.

 Responsabilitat i sostenibilitat

Una gestió ètica i responsable ha de procurar fomentar la creativitat, la formació i un sentiment de pertinença a l’entitat que porti a un projecte comú de tots els professionals. Econòmicament ha de proveir el present sense posar en perill el futur, ha de fomentar la innovació i ha d’actuar de manera transparent en tots els àmbits de la seva gestió, actuant amb tolerància envers les noves idees, respectant la visió professional dels seus components i respectant alhora l’entorn social i mediambiental més proper.

Contacte Osonament
C/e: osonament@osonament.cat
www.osonament.cat

Contacte Parelles Artístiques:
Neus Vila, Pere Teixidor
C/e: parellesartistiques@osonament.cat
www.parellesartistiques.cat