Contacta

Vull participar com artistaRepresento una entitat i volem més informacióVolem acollir l'exposicióVisita guiada a l'exposicióAltres

Responsable del Tractament: FUNDACIÓ CENTRE MÈDIC PSICOPEDAGÒGIC D’OSONA – OSONAMENT   CIF: G60703386
Adreça postal: C/ Josep Maria Selva, 2, de Vic (08500
Telèfon: 93 889 50 59
Correu electrònic: osonament@osonament.cat

El Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes , endavant RGPD, l’informa que el tractament de les seves dades serà única i exclusivament poder mantenir el contacte amb vosté d’acord amb els seus interessos.
Aquesta informació serà utilitzada només pel Departament de Comunicació d’Osonament.
Les dades que han sigut facilitades en cap cas seran transferides a un tercers país o organització internacional.
Les dades proporcionades seran conservades mentre sigui vigent la relació que vincula a ambdues parts.
Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit a la persona Delegada de Protecció de Dades a
pdosonament@osonament.cat en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé equivalent.