Contacta

  Vull participar com artistaRepresento una entitat i volem més informacióVolem acollir l'exposicióVisita guiada a l'exposicióAltres

  Responsable del Tractament:
  FUNDACIÓ CENTRE MÈDIC PSICOPEDAGÒGIC D’OSONA- OSONAMENT
  CIF: G60703386
  Adreça postal: C/ Josep Maria Selva, 2, de Vic (08500)
  Telèfon: 93 889 50 59
  Correu electrònic: osonament@osonament.cat

  El Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes , endavant RGPD, l’informa que el tractament de les seves dades serà única i exclusivament poder dur a terme l’activitat de voluntariat en la que vostè està interessat/da  i sense les quals no és possible.
  Aquesta informació serà utilitzada només pel servei de voluntariat de l’entitat.
  Les dades que han sigut facilitades en cap cas seran transferides a un tercers país o organització internacional.
  Les dades proporcionades seran conservades mentre sigui vigent la relació que vincula a ambdues parts.
  Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit a la persona Delegada de Protecció de Dades a pdosonament@osonament.cat en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé equivalent.